Säännöt ja rekisteriseloste

Yhdistyksen säännöt

Chelsea Supporters Finland ry - Yhdistyksen säännöt

(hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 19.9.2015, rekisteröity 4.11.2015)

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Chelsea Supporters Finland ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia suomalaisten ja Suomessa asuvien Chelsea Football Clubin (Chelsea) kannattajien yhdyssiteenä, edistää Chelsean kannattajien yhteistoimintaa, kannustaa Chelseaa sekä edistää jalkapallo- ja fanikulttuuria positiivisessa hengessä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • toimii Chelsean virallisena kannattajayhdistyksenä Suomessa
 • ylläpitää jäsenille tarkoitettua sähköistä keskustelupalstaa
 • järjestää jäsenilleen tapaamis- ja vapaa-ajanvietto-tilaisuuksia sekä ottelumatkoja
 • edistää keskustelua Chelseasta sekä jalkapallo- ja fanikulttuurista
 • tekee yhteistyötä muiden kannattajayhdistysten kanssa Suomessa ja kansainvälisesti

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä periä liittymis- ja jäsenmaksuja. Yhdistys voi myös harjoittaa toimintaansa liittyvää julkaisutoimintaa sekä sellaista ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

Yhdistys on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ei ole taloudellisen ansion tai voiton hankkiminen siihen osallistuville.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka kannattaa Chelseaa ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäseneksi voi liittyä henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Uudet varsinaiset ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on ansioitunut Chelsean kannattaja. Yhdistys pitää jäsenistä jäsenluetteloa ja valvoo jäsenvelvoitteiden noudattamista.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet ovat velvollisia maksamaan liittymismaksun ja toimintakausikohtaisen jäsenmaksun yhdistyksen tilille. Jäsen- ja liittymismaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita liittymis- tai jäsenmaksuja.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

4 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja 2 - 6 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimittää muut yhdistyksen toimintaan tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voi tehdä päätöksiä yhdistyksen keskustelupalstalla, puhelinkokouksessa tai sähköpostilla, tai muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätösten teon aikana.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Tasatulos vaalissa ratkaistaan arvalla. Muutoin päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yksin hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä. Nimenkirjoitusoikeus on lisäksi henkilöllä, jonka hallitus on
määrännyt kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

6 § Toimintakausi ja tilit

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on vuosittain 1.6 - 31.5. kuitenkin siten, että ensimmäinen kausi on 9.8.2009 - 31.5.2010.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen vuosikokousta.

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä postitse tai sähköpostitse kullekin yhdistyksen jäsenelle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta tai ilmoitettava yhdistyksen keskustelupalstalla https://www.chelseafinland.org/ neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana elo-lokakuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista ja jäsenvelvoitteet kuluvalle kaudelle hoitaneista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Jos kirjallinen vaatimus esitetään elo-huhtikuussa, ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Muussa tapauksessa ylimääräinen kokous on pidettävä seuraavan elokuun loppuun mennessä. Ylimääräisessä kokouksessa voidaan päättää vain kokouskutsussa mainituista asioista.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Erääntyneen jäsenmaksun maksamisen vähintään kuukauden ajan laiminlyöneellä jäsenellä ei ole äänioikeutta. Muilla jäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Tasatulos vaalissa ratkaistaan arvalla. Muutoin päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

9 § Vuosikokousasiat

Vuosikokouksessa käsitellään vähintään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
 2. Valitaan kokouksen sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä toimintakaudelta.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan seuraavan toimintakauden toiminta- ja taloussuunnitelma sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet.
 10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa sekä yksi varatoiminnantarkastaja seuraavalle toimintakaudelle.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste, päivitetty 2.6.2021.

1. REKISTERIN NIMI: Chelsea Supporters Finland ry:n jäsenrekisteri
2. REKISTERINPITÄJÄ: Chelsea Supporters Finland ry, Helsinki
3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ: Anssi Kervinen ( jasenasiat@chelseafinland.fi )
4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteritietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten. Rekisteriin kirjataan myös jäsenen tilaamat palvelut ja niihin liittyvät maksut. Liittymällä yhdistyksen jäseneksi henkilö hyväksyy sopimusperusteisesti tässä rekisteriselosteessa mainitut jäsenrekisterin käyttötarkoitukset ja muut menettelytavat. 

Jäsenrekisterin käyttötarkoituksena on

 • jäsenyyden ja yhdistyksen jäsenten roolin seuranta
 • jäsenmaksujen seuranta
 • jäsenviestintä
 • palveluiden tarjoaminen jäsenille


5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA TIETOJEN TALLENNUKSEN PERUSTE

Rekisteri sisältää Chelsea Supporters Finland -yhdistyksen jäsenistä seuraavat tiedot: Jäsenen nimi, yhteystiedot (ml. aimman foorumin "nickname"), kotikunta, tieto mahdollisesta suosittelijasta, jäsenmaksutiedot, rooli yhdistyksessä, syntymävuosi (alaikäisiltä) sekä jäsenyys Chelsea Football Clubissa.

Jäsenten yhteystietoja tarvitaan jäsenpalveluiden tarjoamiseen sekä jäsenviestintään. Jäsenmaksutietoja ja syntymävuotta tarvitaan jäsenvelvoitteiden hoitamisen selvittämiseen sekä jäsenetujen antamiseen. Jäsenen rooli yhdistyksessä on tarpeen henkilön jäsenyyteen liittyvien vastuiden ja valtuuksien seuraamiseksi. Tieto henkilön jäsenyydestä (membership) Chelsea Football Clubissa (CFC) sekä tarvitaan oikeiden jäsenpalveluiden tarjoamiseksi sekä yhdistyksen liittymiseen CFC:n jäsenkerhoksi (yhdistyksen tarkoitus). Tieto mahdollisesta suosittelijasta tarvitaan, jos joku muu kuin jäsenksi liittyvä ilmoittaa liittymisestä, jäseneen ei enää saada yhteyttä tai jos liittyvä jäsen on alle 15 vuotias.

6. TIETOJEN LUOVUTUS JA SUOJAUS

Jäsenrekisterissä oleva jäsenen nimi, CFC-jäsennumero, syntymävuosi/ikä ja jäsenmaksun maksamistieto voidaan luovuttaa Iso-Britanniassa sijaitsevalle Chelsea Football Clubille CFC-jäsenyyden tarkistamiseksi tai jäsenpalveluiden toimittamiseksi. Lisäksi saamme antaa CFC:lle tiedot kaikista yhdistyksen tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä valituksista ja tietopyynnöistä sekä niiden sisällöstä. Chelsean tietosuojapolitiikka löytyy osoitteesta https://www.chelseafc.com/privacy .

Jäsenrekisterin tietoja ei muutoin missään tapauksessa luovuteta tai siirretä Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ilman rekisteröidyn eksplisiittistä lupaa.

Jäsenten henkilö- ja yhteystietoja voidaan luovuttaa yhdistyksen toimihenkilöille sekä muille tahoille, jos tietojen luovutus on välttämätöntä yhdistykseen liittyvien palveluiden toimittamiseksi (mm. CFC tai CPO kun tilaamme heitä lippuja tai tuotteita).

Lisäksi henkilö- ja yhteystietoja voidaan luovuttaa hallituksen päätöksellä yhdistyksen toimintaan liittyvään suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinointitutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa luovuttamista. Kaikki tällaiset luovutukset (saaja, mitkä tiedot, käyttöaika) kirjataan rekisterin yhteyteen.

Sähköistä rekisteriä säilytetään joko yksittäisessä tietokoneessa tai pilvipalvelussa. Rekisteri on sekä tietokonekohtaisen (tai pilvipalvelun) että tiedostokohtaisen salasanan takana, jonka tietää vain rekisterin vastuuhenkilö tai tiedon tarvitsevat yhdistyksen virkailijat. Varmuuskopiota voidaan säilyttää erilllisellä kovalevyllä ja tietojen luovutus voidaan tehdä sähköpostitse, kunhan tiedot on suojattu salasanalla.

7. REKISTERÖITYJEN INFORMOINTI

Yhdistyksen jäseniä ei erikseen informoida rekisterin käytöstä tai tietojen luovutuksesta. Rekisteri- ja tietosuojaseloste julkaistaan CSF:n verkkosivuilla sekä sen osoite (ja mahdolliset muutokset) informoidaan jäsenille jokavuotisessa jäsenkirjeessä.

8. REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS

Jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Voit myös pyytää rekisterinpitäjää kertomaan sinulle, kenelle tietojasi on luovutettu. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Ota yhteyttä rekisterin vastuuhenkilöön. Rekisterinpitäjä vastaa sinulle yhden kuukauden kuluessa.

9. TIEDON KORJAAMINEN TAI TIETOJEN KÄSITTELYN VASTUSTAMINEN

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto. Tiedon korjaamiseksi asianomaisten tulee ottaa yhteyttä rekisterin vastuuhenkilöön, jolla on valtuudet korjata tiedot, mikäli korjaukseen on selkeä peruste. Voit myös joissakin tapauksissa pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä.

Jos tietojesi tarkastusoikeudesta, korjaamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta kieltäydytään, kerromme sinulle kieltäytymisen syyt. Kieltäytymisen on aina perustuttava lakiin tai direktiiviin. Jos kieltäytymiselle ei mielestäsi ole perusteita, voit tarvittaessa ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun (https://www.tietosuoja.fi )

10. TIETOJEN POISTAMINEN

Kun henkilö ei ole enää yhdistyksen jäsen, häneen liittyvät tiedot poistetaan jäsenrekisteristä, kun ko. henkilön velvoitteet yhdistystä kohtaan on täytetty ja kyseisen vuoden toimintakertomus on kirjoitettu.

11. EU:N TIETOSUOJA-ASETUS

EU:n tietosuoja-asetuksessa kerrotaan, mitä oikeuksia sinulla on, kun jokin yritys tai organisaatio käsittelee henkilötietojasi. Sinulla on oikeus

 • saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
 • saada pääsy tietoihin
 • oikaista tietoja
 • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Kaikkia oikeuksia ei voi käyttää kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietojasi käytetään. Lisätietoa https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi